Uitgebreid zoeken

Bevolkingsregister en burgerlijke stand

Bevolkingsregister vanaf 1850 (vrijwillig) en burgerlijke stand vanaf 1811 (hierin dienstboderegister)

In bevolkingsregisters (vanaf 1850) en registers van de burgerlijke stand (voor het hele land vanaf de Franse inlijving in 1811) werden ook migranten opgenomen. Zij kunnen daarom veel waardevolle informatie over migratiepatronen opleveren. Voor het zoeken naar specifieke vreemdelingen in een gemeentelijk Bevolkingsregister (BR) zijn gegevens als de persoonsnaam en/of het adres van vestiging onmisbaar. De nationaliteit staat in het BR over het algemeen wel vermeld, maar daar kan niet op worden gezocht. Of alle vreemdelingen ook in het BR werden ingeschreven is niet helemaal duidelijk, maar zowel vreemdelingen die zich voor enkele maanden, als degenen die zich voor langere tijd in een gemeente vestigden, vinden we erin terug. Hoewel niet alle informatie even betrouwbaar is, valt er doorgaans uit op te maken wanneer de betreffende persoon zich vestigde, vertrok, op welke adressen deze tussentijds woonde en of hij of zij daar zijn betrekking uitoefende.

Een bevolkingsregister bevat geboorte, huwelijks- en overlijdensakten die informatie kunnen geven over de herkomst van de betrokkene.

Zo wordt in de huwelijks- en overlijdensakten (en in de bijlagen hij de huwelijksakte) de geboorteplaats vermeld, alsmede gegevens over de ouders van de persoon in kwestie. Daarnaast is het van belang erop te letten of zich onder de getuigen wellicht land- of streekgenoten bevonden. Op deze registers bestaan indexen op familienaam, de zogenaamde Tienjarige Tafels.

In sommige bevolkingsregisters is een afzonderlijk dienstboderegister opgenomen.

Omdat door de eeuwen heen veel personeel uit het buitenland kwam, is een dergelijk register een nuttige bron voor migratieonderzoek.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM